Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 300,00 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

1. Internetový obchod obchod.connidea.sk (ďalej tiež „eshop“) je prostredníctvom internetu verejne dostupný program resp. súbor internetových stránok nachádzajúci sa na internete pod doménou obchod.connidea.sk, ktorého Prevádzkovateľom je spoločnosť Connidea plus s.r.o. so sídlom Ľudmily Križanovej 5091/31, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 51 818 868 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42647/T. Eshop slúži na objednávanie tovaru a služieb prezentovaných na jeho internetových stránkach.

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom eshopu (ďalej tiež „Predávajúci") a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci"), ktorá od Predávajúceho objedná tovary a služby prezentované v eshope vyplnením elektronického objednávkového formulára na stránke s doménou connidea.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach eshopu a vzťahujú sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté po ich zverejnení. Dátum zverejnenia je uvedený na konci VOP.

3. Tovarom, prípadne službami, sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho a ponúkané v eshope. Kupujúci si je vedomý, že kúpou tovaru a služieb od Predávajúceho mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, patentov či iných predmetov chránených ako duševné vlastníctvo Predávajúceho alebo tretích dotknutých osôb.

4. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, nepodnikateľ, ktorá objedná tovar alebo služby prezentované v eshope vyplnením elektronického formulára na stránkach s doménou connidea.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty a ktorej zakúpený tovar a služby neslúžia na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.
Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Kupujúci – podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar alebo služby prezentované v eshope vyplnením elektronického formulára na stránkach s doménou connidea.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty a ktorej zakúpený tovar a služby slúžia na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.
Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom eshopu alebo elektronickou poštou prípadne písomnou objednávkou doručenou formou listovej zásielky na adresu Predávajúceho potvrdzuje, že tieto VOP prečítal, v plnom rozsahu im rozumie, súhlasí s nimi a súhlasí s tým, že sa tieto Všeobecné obchodné podmienky vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a prípadne pri reklamácii tovaru alebo vrátení tovaru.

7. Objednávkou sa rozumie len vyplnený a odoslaný elektronický (alebo písomný) formulár, obsahujúci tieto podstatné údaje: informácie o Kupujúcom (musia byť uvedené predovšetkým tieto údaje: identifikačné údaje, tj. meno, priezvisko, obchodný názov, IČO, IČ DPH, e-mailová adresa, adresa sídla – fakturačná adresa, adresa doručenia, ak je odlišná od fakturačnej adresy, pričom ak nie je adresa doručenia uvedená, má sa za to, že dodanie tovaru a služieb má byť vykonané na fakturačnú adresu Kupujúceho, telefonický kontakt), zoznam a množstvo objednaného tovaru a služieb prezentovaných a určených na predaj v eshope, celková cena tohto tovaru a služieb a platobné podmienky, ktoré ponúka Predávajúci v rámci Dodacích a platobných podmienok, ktoré sú súčasťou VOP. Objednávku môže Kupujúci odoslať Predávajúcemu vyplnením elektronického formulára na stránkach s doménou connidea.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obchod<zavináč>connidea.sk alebo na niektorú inú adresu elektronickej pošty, ak sa tak vopred Kupujúci dohodol s Predávajúcim, alebo v písomnej podobe formou listovej zásielky.

8. Ak objednávka neobsahuje všetky potrebné podstatné údaje, prípadne niektoré údaje sú zjavne nesprávne, považuje sa za neúplnú. Predávajúci vyzve Kupujúceho k jej doplneniu. Objednávka sa potom považuje za doručenú až v okamihu, keď boli Predávajúcemu preukázateľne doručené všetky podstatné údaje.

9. V prípade, že objednávka spĺňa všetky náležitosti, kúpna zmluva uzavieraná na diaľku vzniká okamihom doručenia objednávky Predávajúcemu. Predávajúci všetky údaje uvedené v objednávke preberá v dobrej viere a nezodpovedá za omeškanie dodávky a náklady Kupujúceho, ktoré mu vznikli z dôvodu nesprávne uvedených údajov.

10. V prípade, že Kupujúci uviedol nesprávne identifikačné údaje, fakturačnú adresu vrátane všetkých náležitostí súvisiacich s vedením daňovej a účtovnej evidencie, adresu doručenia, alebo telefonický kontakt, nesie Kupujúci zodpovednosť za prípadné omeškanie dodania tovaru a služieb, ako aj za všetky škody a náklady spôsobené Predávajúcemu v súvislosti s použitím údajov nesprávne zadaných Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený žiadať od Kupujúceho náhradu nákladov a škôd, ktoré mu takto vzniknú.

11. V prípade, že objednávka nie je zrozumiteľná v objednanom tovare, službách, ich množstve a cene, prípadne cena nezodpovedá podmienkam uvedeným v eshope alebo predchádzajúcej dohode Predávajúceho a Kupujúceho (napríklad na základe ponuky Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu), nie je Predávajúci povinný objednávku akceptovať a Kúpna zmluva vzniká až po odstránení nedostatkov zo strany Kupujúceho.

12. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
Connidea plus s.r.o.
Ľudmily Križanovej 5091/31
905 01 Senica 
Tel.:  +421 940 88 77 98  (pondelok až piatok) medzi 8.30 - 16.00 hod

13. Kontaktné údaje skladu Predávajúceho (použité v prípade reklamácií a vrátenia tovaru):
Connidea plus s.r.o.
Ľudmily Križanovej 5091/31
905 01 Senica 
Tel.:  +421 940 88 77 98  (pondelok až piatok) medzi 8.30 - 16.00 hod

14. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2
917 01 Trnava 1

15. Pre umožnenie prístupu Kupujúceho k elektronicky zadaným objednávkam v eshope má Kupujúci k dispozícii prihlasovacie údaje pozostávajúce z prihlasovacieho mena a hesla. Kupujúci je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje a neumožniť  tretím osobám ich použitie. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prihlasovacie údaje a/alebo sa prihlasovacie údaje dostali do rúk tretích osôb z dôvodov na strane Kupujúceho.

16. Kupujúci-spotrebiteľ má právo zrušiť svoju elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej doručením. Všetky náklady znáša Predávajúci.

17. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa jeho prevzatia, pričom Predávajúcemu musí byť vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a v pôvodnom obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Predávajúci vráti cenu za tovar Kupujúcemu-spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

18. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho-spotrebiteľa naspäť. Kupujúci-spotrebiteľ sa zaväzuje jemu vrátený tovar za týchto podmienok bezodkladne prevziať.

19. V súlade so znením §7 ods. 6 písm. c) nie je Kupujúci-spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Za takýto tovar sa považujú predovšetkým LED pásy delené na menšie časti ako je ich štandardná dĺžka (tj. 5 metrov, čo je obvyklá dĺžka LED pásu na jednom kotúči), prípadne s dopĺňaným vedením či konektormi na vyžiadanie Kupujúceho, hliníkové profily a kryty na hliníkové profily delené na časti iné ako 2 metre (štandardná dĺžka výrobku je 2 metre). Za takýto tovar sa považuje aj tovar, ktorý je dodávaný so špecifickými vlastnosťami prípadne tovar, ktorý je v internetovom obchode výslovne označený ako tovar na objednávku a nie je štandardne dodávaný, len výlučne na požiadanie zákazníkom.

20. V prípade, že sa Kupujúci-spotrebiteľ rozhodne prevziať tovar osobne v priestoroch Predávajúceho, nepovažuje sa takáto Kúpna zmluva za zmluvu uzavieranú na diaľku a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia zákona č.102/2014 Zz. .

21. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom eshopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s platnou daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

22. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v eshope s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné okamihom ich zverejnenia v eshope. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa v eshope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa významne odlišuje od ceny obvyklej, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, kúpna zmluva sa považuje za neuzatvorenú v súvislosti s dotknutým tovarom. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

23. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

24. Predávajúci si poštovné v súvislosti s dodaním tovaru na Slovensku v hodnote nad 300 € vrátane DPH kupujúcemu neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

25. Platobné podmienky sú podrobne popísané v dokumente Dodacie a platobné podmienky, ktorý je uverejnený na internetovej stránke eshopu a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

26. Dodacie podmienky sú podrobne popísané v dokumente Dodacie a platobné podmienky, ktorý je uverejnený na internetovej stránke eshopu a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

27. Podmienky a postup reklamácie dodaného tovaru sú podrobne popísané v dokumente Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený na internetovej stránke eshopu a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

28. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu-spotrebiteľovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu-spotrebiteľovi poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim-spotrebiteľom.

29. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu-podnikateľovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, ak nebolo v osobitnom prípade dohodnuté inak. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu- podnikateľovi poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim-podnikateľom.

30. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

31. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady z dôvodov na strane Predávajúceho, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

32. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

33. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä ale nielen vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

34. V prípade, že nastane udalosť vplyvom vyššej moci sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

35. Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov v súlade s platnými právnymi normami je riešená samostatným dokumentom, ktorý je súčasťou týchto VOP.

Záverečné ustanovenia

36. Pri nákupe tovaru v eshope sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť základných technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

37. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením počítača či iného zariadenia Kupujúceho na eshop. Ochrana počítača Kupujúceho, prípadne údajov nachádzajúcich sa v jeho počítači či inom zariadení zaťažuje Kupujúceho.

38. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v eshope môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené v eshope.

39. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z eshopu.

40. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na stránkach eshopu a vzťahujú sa na všetky objednávky Kupujúceho odoslané Predávajúcemu od termínu ich zverejnenia na stránkach eshopu.

41. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak zmluvné strany vyvinuli primeranú snahu o riešenie sporu a toto nie je možné, budú zmluvné strany riešiť spor súdne, pričom príslušnosť k súdu je daná ustanoveniami právnych noriem Slovenskej republiky.

 

V Senici dňa 12.7.2021

 

Connidea plus s.r.o.

 

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Kde nás nájdete?

Connidea plus s.r.o.
Ľudmily Križanovej 5091/31
905 01 Senica
Slovenská republika

 

Connidea plus s.r.o.
 
Kontakt
Logo
Connidea.sk | Obchod
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk